Chráníme vaše údaje

Obecné informace o zpracování osobních údajů Oblastní charitou Jilemnice

Na základě Nařízení evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení EU) Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje získané v souvislosti s činností naší Charity. Osobní údaje zpracováváme, uchováváme a případně archivujeme s řádnou péčí a pouze po nezbytnou dobu v souladu s Nařízením EU a zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Některé údaje zjištějeme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu,, dále pak na základě smluvního vztahu a další na základě Vámi poskytnutého souhlasu.

Pokud jste uživatelem zdravotních služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje (popř. citlivé údaje) na základě požadavků zákona o zdravotních službách a souvisejících předpisů. O tom, které údaje zpracováváme a jak, Vás bude před přijetím do péče informovat odpovědný pracovník. Všichni pracovníci, kteří přicházejí s údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, každý z nich má přístup jen k těm údajům, které potřebuje pro výkon své práce.

Osobní údaje v listinné a elektronické podobě zabezpečujeme řadou opatření, aby nemohly být zneužity. Vaše údaje nepředáváme mimo naši Charitu s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to právní předpis nebo v případě orgánů činných v trestním řízení.

Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo nejsou úplné, máte právo požadovat nápravu.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Máte právo podat stížnost proti postupu naší Charity k dozorovému úřadu.