Obecné informace o zpracování osobních údajů Oblastní charitou Jilemnice

Na základě Nařízení evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osoních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení EU) Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje získané v souvislosti s činností naší Charity.

Osobní údaje zpracováváme, uchováváme a případně archivujeme s řádnou péčí a pouze po nezbytnou dobu v souladu s Nařízením EU a zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Některé údaje zjištějeme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu,, dále pak na základě smluvního vztahu a další na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Pokud jste uživatelem zdravotních služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje (popř. citlivé údaje) na základě požadavků zákona o zdravotních službách a souvisejících předpisů. O tom, které údaje zpracováváme a jak, Vás bude před přijetím do péče informovat odpovědný pracovník.

Všichni pracovníci, kteří přicházejí s údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, každý z nich má přístup jen k těm údajům, které potřebuje pro výkon své práce. Osobní údaje v listinné a elektronické podobě zabezpečujeme řadou opatření, aby nemohly být zneužity. Vaše údaje nepředáváme mimo naši Charitu s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to právní předpis nebo v případě orgánů činných v trestním řízení. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo nejsou úplné, máte právo požadovat nápravu. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Máte právo podat stížnost proti postupu naší Charity k dozorovému úřadu.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 
Podpořili nás

Podpořili nás 

Provoz charitního taxi byl podpořen z nadačního fondu společnosti Tesco s názvem Vy rozhodujete my pomáháme částkou 30.000,-Kč.

https://itesco.cz/pomahame/

stažený soubor

V roce 2020  jsme byli podpořeni nadačním fondem Karla Komárka.

logo komárek